Doel van het Collegium Cardiologicum

Achtergrond en doelstellingen
Het Collegium Cardiologicum (hierna het CC) is een vereniging van voornamelijk Duitse dierenartsen die zich ten doel stelt vakkundig, gestandaardiseerd onderzoek van erfelijke hartziekten bij gezelschapsdieren te waarborgen. In eerste instantie in Duitsland, maar mede op aandringen van de fokwereld liefst ook in andere naburige Europese landen. Elke dierenarts die voldoet aan de eisen zoals beschreven in het toelatings-, opleidings- en examenreglement van het CC en die de examens heeft gehaald, kan lid worden van de vereniging.

Certificering
Door eisen te stellen aan vooropleiding en werkwijze ontstaat een standaard, die voor het afgeven van een gezondheidsattest met betrekking tot erfelijke hartziekten noodzakelijk is. Dit zorgt ervoor dat resultaten bij fokonderzoeken van bepaalde honden- en kattenrassen op identieke, controleerbare wijze worden vastgelegd. Om deze kwaliteitsstandaard ook in de toekomst te garanderen, zijn permanente bijscholing en geregeld evalueren van testuitslagen van de leden nodig. Dit kan resulteren in aanpassing van de onderzoeksmethoden en rasspecifieke aanbevelingen aan fokverenigingen. Ook wordt het zo mogelijk om de resultaten van hartonderzoeken voor wetenschappelijke of statistische doeleinden te evalueren. Alleen als de gegevens op dezelfde manier worden vastgesteld, zijn ze controleerbaar en kunnen ze met elkaar worden vergeleken.

Verenigingsstructuur
Het CC zou graag zien dat het aantal onderzoekers dat in staat is op de hierboven beschreven gecertificeerde wijze hartonderzoek uit te voeren, toeneemt. De leden van de vakgroep Cardiologie van de DGK (Deutsche Gesellschaft für Kleintiermedizin) in de DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) hebben vanaf 1999 gewerkt aan een verenigingsstructuur met een duidelijke toegangsregeling. Inmiddels is het CC, dat in 2003 daadwerkelijk van start ging, tot een algemeen geaccepteerd orgaan geworden dat toegankelijk is voor alle collega's.

Fokkerij
Nu de vraagstellingen van dierenfokkers ten aanzien van erfelijke hartzieken aan de dierenarts-cardioloog in de laatste 10 jaar steeds moeilijker zijn geworden, is ook van die zijde de noodzaak tot kwaliteitsborging ontstaan. Dit houdt mede verband met de juridische aspecten van het uitgeven van een attest en eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidskwesties. Daarom is het CC ook een mede-initiatief van het Verbund Deutsches Hundewesen (VDH) om een zo uitgebreid mogelijke verdeling van de onderzoekers en kwaliteitsborg met het oog op bescherming van de consument te garanderen.
De opleiding tot dierenarts is in Duitsland en andere Europese landen is van hoog niveau, maar er zijn talrijke vakgebieden en leerinhouden die in het reguliere curriculum onvoldoende aan de orde komen. Zo is het onmogelijk om studenten een gespecialiseerde theoretische cardiologische opleiding aan te bieden. De praktische uitvoering van een echocardiografisch onderzoek wordt eveneens maar zeer beperkt behandeld. Hiervoor zal men zich via postuniversitaire vervolgstudie moeten laten bijscholen. Dergelijke cursussen worden in Duitsland door leden van het CC via diverse organisaties en firma's aangeboden.