Bestuur Collegium Cardiologicum

sinds 17 juli 2005

• Dr. Jan-Gerd Kresken, voorzitter
• Dr. Ralf Wendt, vice-voorzitter
• Dr. Michael Deinert, penningmeester
• Dr. Martin Janthur, secretaris
• PD Dr. Matthias Schneider, voorzitter examencommissie
• Dr. Ralf Tobias, voorzitter Vakgroep Cardiologie DGK